Servicevillkor

Servicevillkor DESSA SERVICEVILLKOR REVIDERADES SENAST DEN 02/25/2009. VAR GOD LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU GÅR IN PÅ DEN HÄR SIDAN. ATT ANVÄNDA DEN HÄR SIDAN/ ELLER ATT LADDA NER PROGRAM TILLGÄNGLIGA VIA ANTI-SPYWARE-101.COM INDIKERAR ATT DU ACCEPTERAR VILLKOREN.  OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA SERVICEVILLKOR VAR GOD AVSLUTA ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR SIDAN.

Användning av Hemsida och Hemsidematerial/ innehåll

Anti-spyware-101.com ger dig den begränsade rätten att se material och/ eller innehåll och ladda ner program från den här sidan för ditt privata icke-kommersiella användande, givet att du bibehåller alla upphovsrättsskyddade och andra ägandeskyddade notiser som finns i originalprogrammet och på kopior av programmet. Du får inte på något sätt modifiera innehållet på den här hemsidan eller återskapa, offentligt visa, distribuera eller på annat sätt använda innehållet för offentliga eller kommersiella ändamål om det inte har blivit godkänt i skrift av Enigma Software Group Inc. Information som finns tillgänglig på den här hemsidan kan innehålla tekniska felaktigheter och/ eller typografiska fel som kommer att ändras. Information som finns tillgänglig på den här hemsidan kan ändras eller uppdateras när som helst utan att du informeras. Anti-Spyware-101.com kan utföra förbättringar och/ eller ändringar av programprodukterna beskriva på den här hemsidan när som helst utan att du informeras.

Ansvarsfriskrivning av Garantier

INFORMATION PÅ DEN HÄR HEMSIDAN ÄR TILLGÄNGLIG UTAN NÅGRA FORMER AV GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. DETTA INKLUDERAR MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET, PASSANDE FÖR ETT SPECIELLT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. ANSVARSFRISKRIVNINGEN SKA GÄLLA I EN SÅ LÅNG UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT I JURISDIKTION SOM BEGRÄNSAR UTESLUTANDET AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER.

Begränsning av Ansvar och Skador

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ANTI-SPYWARE-101.COM VARA ANSVARIGA MOT NÅGON PART ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER ANDRA FÖLJANDE SKADOR FÖR ANVÄNDNING AV DEN HÄR HEMSIDAN ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD HEMSIDA. DETTA INKLUDERAR UTAN BEGRÄNSNING; FÖRLORAD INKOMST, FÖRLORAT SPARANDE, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLORADE PROGRAM ELLER ANNAN INFORMATION I DIN DATOR ELLER INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ÄVEN OM ANTI-SPYWARE-101.COM UTTRYCKLIGEN HAR FÖRORDATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

Användarinstruktioner

I samband med din åtkomst och användning av den här hemsidan och andra personer som av dig blivit godkända att få tillgång till användningen av den här sidan så är du ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar, regleringar och policys av all relevant jurisdiktion vilket inkluderar alla lokala regler gällande online-användande. Specifikt i samband med ditt användande av den här hemsidan får du inte orsaka eller tillåta en individ att göra något av följande:

(a) använda hemsidan eller innehåll i olagliga syften;

(b) använda hemsidan för att skicka eller förmedla material som innehåller virus, Trojanska Hästar, datamaskar, tidsbomber, cancelbots, malware, annonssmusslingsprogram eller några andra datorprogram som kan skada, störa, hemligt bugga eller expropriera system, data eller personlig information; eller

(c) förelägga en orimligt eller oproportionerligt stor last på hemsidan eller på annat sätt störa eller hämma andra användare från att använda hemsidan;

Ladda Ner Program

Alla program och medföljande dokumentation som gjorts tillgänglig för nedladdning från den här hemsidan är upphovsrättsskyddade av Enigma Software Group Inc. Programmen och dokumentationerna ägs av Enigma Software Group Inc. Äganderätten överförs inte till dig utan istället är du tillåten en begränsad licens för att använda programmen och dokumentationerna på Anti-Spyware-101.com Din användning av program och dokumentation är subjekt för villkoren i tillämpligt licensavtal. Genom att du installerar och använder ett program från Enigma Software Group Inc. så accepterar du att bindas av villkoren för Slutanvändar-licensavtalet som finns inne i programmet.

Ägande av Immateriella Rättigheter

Enigma Software Group Inc. äger varumärken, servicemärken och trade dress ("Varumärken") visade på den här hemsidan. Ingenting på den här hemsidan bör tolkas som en licens för att använda Varumärkena. Din användning av Varumärken som visas på den här hemsidan är strängt förbjudet om inte annat godkänts i skrift av Enigma Software Group Inc.

Skadestånd

Du accepterar att ersätta och att hålla Anti-Spyware-101.com och dess filialer, dotterbolag, tjänstemän, agenter, anställda, partners och licensgivare fria från anspråk eller krav. Detta inkluderar rimliga åklagaravgifter gjorda av tredje part som uppkommit på grund av ditt användande av sidan, din koppling till sidan, din överträdelse av användarvillkoren eller din överträdelse av rättigheter av någon annan.

Hemsidor Länkade från Anti-Spyware-101.coms Hemsida.

Hemsidorna länkade från Anti-Spyware-101.coms hemsida är inte under Anti-Spyware-101.coms kontroll och Anti-Spyware-101.com tar inte något ansvar eller skyldighet för kommunikation eller material tillgängliga på sådana länkade hemsidor.  Ditt länkande av hemsidor av tredje part till den här hemsidan sker på egen risk. Genom att länka till en hemsida av tredje part eller att tillåta tredje parts hemsida att länka till den här sidan så godkänner inte Anti-Spyware-101.com hemside-operatören eller innehållet av den länkade hemsidan.

Tillämplig Lag

Tvister som uppkommer på grund av ditt användande av hemsidan, material och/ eller innehåll från den här hemsidan ska lösas i enighet med lagarna av Staten Connecticut utan hänsyn till motsägande lagar eller grundregler därav. Federala och landskapsdomstolar i Staten Connecticut har exklusiv jurisdiktion över alla mål. Anti-Spyware-101.com gör ingen representation att material och/ eller innehåll på den här hemsidan är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra ställen och att komma åt dom från områden där deras innehåll är olagligt är förbjudet.  De som väljer att komma åt sidan från andra platser gör det på eget initiativ och är ansvariga för överensstämmelse med lokala lagar.

Digital Millenium Upphovsrättsakt

Om du misstänker att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsbrott var god uppge Anti-Spyware-101.coms Upphovsrättsagent följande information (som begärd av Online Copyright Infringement Liability Limitation Act av Digital Millenium Upphovsrättsakt, 17 U.S.C.  § 512):

1. En fysisk eller elektronisk signatur från en person som godkänt att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås vara överträdd.

2. Identifiering av upphovsrättsskyddade material som påstås ha överträtts eller om flera upphovsrättsskyddade material på en sida täcks av en notifiering så krävs en representativ lista av sådant material på den sidan;

3. Identifiering av det material som påstås överträda eller att vara subjekt för överträdelseaktiviteter och som ska tas bort eller åtkomst som ska tas bort och information som rimligt är tillräcklig för att tillåta oss att lokalisera materialet;

4. Information som rimligen är tillräcklig för att tillåta oss att kontakta den kärande parten;

5. Ett påstående att den kärande parten har en handlat i god tro att användning av material på det påstådda sättet inte är godkänt av upphovsrättsägaren, dess agent eller lagar; och

6. Ett påstående att informationen i notifieringen är riktig och under ed att den kärande parten är godkänd att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås vara överträdd.

För Upphovsrättsförfrågningar under Digital Millenium Upphovsrättsakt, var god kontakta oss.

Skiljda Föreskrifter och Hela Avtal

Om någon föreskrift av dessa villkor inte är genomdrivbar så ska den föreskriften anses skiljd från avtalet och ska inte påverka giltigheten och genomdrivbarheten av de återstående föreskrifterna.

Detta är det hela avtalet mellan parterna relaterade till det gällande ämnet. Om du skulle ha frågor om användarvillkoren eller behöver rapportera överträdelse av servicevillkoren, var god kontakta oss.