Servicevoorwaarden

DE SERVICEVOORWAARDEN ZIJN VOOR HET LAATST HERZIEN OP 25/02/2009. LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE BEZOEKT. HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN/OF HET DOWNLOADEN VAN ENIGE SOFTWARE DIE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD DOOR ANTI-SPYWARE-101.COM GEEFT AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, STOP DAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Het gebruik van de website en materialen/inhoud van de website.

Anti-Spyware-101.com verleent u het beperkte recht voor het bekijken van de materialen en/of inhoud en het downloaden van software deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onder voorbehoud dat u alle mededelingen m.b.t. auteursrecht en eigendom in het oorspronkelijke exemplaar en in enige kopie van de software behoudt. U mag de inhoud van deze website op geen enkele manier wijzigen of de inhoud reproduceren, in het openbaar tonen, distribueren of hem op andere wijze gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel, tenzij hiervoor schriftelijk door Enigma Software Group Inc. toestemming is verleend. De informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld kan technische onnauwkeurigheden en/of typefouten bevatten die onderworpen zijn aan wijzigingen. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld kan zonder kennisgeving aan u worden gewijzigd of bijgewerkt. Anti-Spyware-101.com kan op ieder moment, zonder kennisgeving aan u verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de op deze website beschreven softwareproducten.

Afwijzing van garanties

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT “ZOALS HIJ IS” TER BESCHIKKING GESTELD, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. DEZE AFWIJZING IS VAN TOEPASSING IN DE BREEDST MOGELIJKE ZIN IN RECHTSGEBEIDEN DIE HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKEN.

Beperking van aansprakelijkheid en schadevergoeding

ANTI-SPYWARE-101.COM IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE VOORTVLOEIENDE SCHADEVERGOEDING VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF OP ENIGE HIERAAN GELINKTE WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIG WINSTVERLIES, VERLIES VAN SPAARGELD, ZAKELIJKE ONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDER GEGEVENS OP UW COMPUTER, INFORMATIE VERWERKINGSSYSTEEM, OF ANDERS, ZELFS ALS ANTI-SPYWARE-101.COM UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OF DE MOGELIJKHEID VAN ZULK EEN SCHADEVERGOEDING.

Gedrag van de gebruiker

In verband met uw toegang tot en gebruik van de site en dat van enige persoon die u toestemming hebt verleend om de toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken, ben u verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en beleid van alle relevant rechtsgebieden, inclusief alle van toepassing zijnde lokale regels met betrekking tot online gedrag. In het bijzonder mag u met betrekking tot het gebruik van de website niets van het volgende doen of hiertoe enige persoon toestemming verlenen:

(a) de site of de inhoud hiervan gebruiken voor illegale doeleinden;

(b) de site gebruiken om enig materiaal te plaatsen of over te dragen dat virussen, Trojaanse paarden, worms, tijdbommen, cancelbots, malware, adware of andere computer programmeerroutines bevat die schade kunnen toebrengen aan enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie of die heimelijk onderscheppen of hierop beslag te leggen; of

(c) een onredelijk of onevenredig grote belasting op te leggen aan de site of op andere wijze enige ander gebruiker van deze site te hinderen bij of te verhinderen om de site te gebruiken of te genieten;

Downloaden van software

Alle software en bijbehorende documentatie die ter beschikking wordt gesteld om te downloaden van deze site is auteursrechtelijk beschermd werk van Enigma Software Group Inc. De software en documentatie blijven eigendom van Enigma Software Group Inc. Het eigendom wordt niet aan u overgedragen; er wordt u eigenlijk een beperkte licentie toegekend voor het gebruik van de software en documentatie van Anti-Spyware-101.com. Uw gebruik van enige software of documentatie van Anti-Spyware-101.comis onderworpen aan de voorwaarden voor de ban toepassing zijnde licentieovereenkomst. Door het installeren van enige software van Enigma Software Group Inc. stemt u ermee in te zijn gebonden aan de algemene voorwaarden van de in die software opgenomen licentieovereenkomst voor de eindgebruiker.

Eigendomsrecht van intellectueel eigendom.

Enigma Software Group Inc. is eigenaar van de handelsmerken, dienstmerken en handelspatronen (“Handelsmerken”) die op deze website worden weergegeven. Niets op deze website mag worden opgevat als een licentie om de handelsmerken te gebruiken. Het gebruik van de op deze website weergegeven handelsmerken is is ten strengste verboden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Enigma Software Group Inc.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Anti-Spyware-101.com en zijn dochterbedrijven, aangesloten bedrijven, functionarissen, werknemers, partners en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige aanspraken of eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die door enige derde worden ingesteld die te wijten is aan of een gevolg is van uw gebruik van de site, uw verbinding met de site, het door u overtreden van de Gebruiksvoorwaarden (TOU) of doordat u inbreuk pleegt op de rechten van anderen.

Sites waarnaar wordt gelinkt vanaf de Anti-Spyware-101.com website.

De sites waarnaar wordt gelinkt vanaf de Anti-Spyware-101.com website worden niet gecontroleerd door Anti-Spyware-101.com en Anti-Spyware-101.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige communicatie of materialen die op zulke gelinkte sites beschikbaar zijn. Het linken vanaf enige website van derden naar deze website is voor uw eigen risico. Het linken naar een website van derden, of het geven van toestemming een website van derden naar deze website linkt, houdt niet in dat Anti-Spyware-101.com de beheerder of de inhoud van de gelinkte website bekrachtigt.

Toepasselijke wetgeving

Enige geschillen die voortkomen uit uw gebruik van deze website, of the materialen en/of inhoud van deze website, worden opgelost in overeenstemming met de wetten van de Staat Connecticut, waarbij strijdige wettelijke beginselen hiervan buiten beschouwing worden gelaten. De federale en provinciale rechtbanken van de Staat Connecticut hebben exclusieve rechtsbevoegdheid over alle aanspraken. Anti-Spyware-101.com doet geen bewering dat de materialen en/of inhoud op deze website gepast of beschikbaar zijn voor gebruik op andere plaatsen en het is verboden om ze te bezoeken vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Diegenen die ervoor kiezen om de site te bezoeken vanuit andere plaatsen, doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving.

Digital Millennium Copyright Act (Millenniumwet Digitaal Auteursrecht)

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk op auteursrechten inhoud, verzoeken wij u om de Auteursrechtagent van Anti-Spyware-101.com te voorzien van de volgende informatie (zoals vereist door de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (Wet op de Beperking van Aansprakelijkheid van Online Inbreuk op Auteursrechten) van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512):

1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gepleegd;

2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op wordt gepleegd of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dit soort werken op die site;

3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op wordt gepleegd of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat verwijderd dient te worden of waarvan de toegang ontzegd dient te worden, en redelijkerwijs voldoende informatie waarmee wij de plaats kunnen vaststellen van het materiaal.

4. Redelijkerwijs voldoende informatie waarmee wij contact op kunnen nemen met de klagende partij.
5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

6. Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en dat de klagende partij, op straffe van meineed, bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gepleegd;

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over auteursrecht onder de Digital Millennium Copyright Act (Millenniumwet Digitaal Auteursrecht).

Afgescheiden Bepalingen en Gehele Overeenkomst

Indien de naleving van enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet kan worden afgedwongen, dan zal die bepaling worden beschouwd als afgescheiden van deze overeenkomst en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorzieningen niet beïnvloeden.

Dit is de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Als u enige vragen hebt over de voorwaarden voor het gebruik (TOU) of u dient enige overtreding van de Dienstenvoorwaarden (TOS) te rapporteren, neem dan gerust contact op met ons.