Smluvní podmínky

K POSLEDNÍ ÚPRAVĚ TĚCHTO PODMÍNEK DOŠLO DNE 25.02.2009. NEŽ ZAČNETE TYTO STRÁNKY POUŽÍVAT, DŮKLADNĚ SI TYTO PODMÍNKY PROČTĚTE. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK A/NEBO STAŽENÍM JAKÉHOKOLIV SOFTWARU ZPŘÍSTUPNĚNÉHO NA STRÁNKÁCH ANTI-SPYWARE-101.COM DÁVÁTE NAJEVO, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD S TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, PŘESTAŇTE PROSÍM TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT.

Používání internetových stránek a materiálů/obsahu internetových stránek

Společnost Anti-Spyware-101.com vám uděluje omezené právo prohlížet materiály a/nebo obsah a stahovat software z těchto internetových stránek pro vaše osobní nepodnikatelské využití za předpokladu, že zachováte veškeré informace o autorských a dalších majetkových právech obsažené v původní kopii softwaru a v kopiích softwaru. Obsah těchto internetových stránek nesmíte žádným způsobem upravovat, obsah nesmíte ani reprodukovat, zveřejňovat, distribuovat nebo jiným způsobem využívat pro veřejné a obchodní účely, pokud k tomu nemáte písemné svolení od společnosti Enigma Software Group Inc. Informace obsažené na těchto internetových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a/nebo typografické chyby, které se mohou změnit. Informace dostupné na těchto internetových stránkách se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Společnost Anti-Spyware-101.com může bez předchozího upozornění kdykoliv provádět vylepšení a/nebo změny svých softwarových produktů popsaných na těchto internetových stránkách.

Vyloučení záruk

INFORMACE NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, AŤ JIŽ PŘÍMO VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, A TO NAPŘÍKLAD VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL NEBO NENARUŠOVÁNÍ PRÁV. V JURISDIKCÍCH, KTERÉ OMEZUJÍ VYLUČOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, BUDE TOTO VYLOUČENÍ POUŽITO V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU.

Omezení zodpovědnosti a škody

SPOLEČNOST ANTI-SPYWARE-101.COM NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST VŮČI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ, NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ MŮŽE BÝT UŽIVATEL PŘESMĚROVÁN HYPERTEXTOVÝM ODKAZEM. TO PLATÍ NAPŘÍKLAD (A NEJEN) PRO UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU ÚSPOR, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT ULOŽENÝCH V POČÍTAČI, SYSTÉMU PRO MANIPULACI S INFORMACEMI NEBO JINDE, A TO ANI POKUD BUDE SPOLEČNOST ANTI-SPYWARE-101.COM VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

Chování uživatele

V souvislosti s vaším přístupem a používáním těchto internetových stránek a přístupem a používáním těchto internetových stránek ze strany osoby, kterou tímto pověříte, jste povinni jednat v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a zásadami všech příslušných jurisdikcí včetně všech souvisejících místních předpisů týkajících se chování na internetu. Konkrétně tak v souvislosti s používáním těchto internetových stránek nesmíte provádět následující ani dovolit jiné osobě, aby následující prováděla:

(a) používat tyto internetové stránky nebo jejich obsah k nezákonným účelům;

(b) používat tyto internetové stránky k odesílání nebo přenášení materiálů obsahujících viry, trojské koně, červy, časované bomby, cancelboty, škodlivý software, adware nebo jiné počítačové programové kódy, které mohou poškodit jakýkoliv systém, data nebo osobní informace, zasahovat do jejich vlastnictví nebo chodu, případně jejich chod tajně zastavit; nebo

(c) vystavovat tyto internetové stránky bezdůvodně nebo disproporčně velké zátěži, jinak zasahovat do jejich chodu nebo bránit jinému uživateli těchto internetových stránek k používání těchto internetových stránek.

Stahování softwaru

Veškerý software a související dokumentace, které jsou na těchto internetových stránkách k dispozici ke stažení, jsou chráněné jako díla podléhající autorským právům společnosti Enigma Software Group Inc. Majitelem softwaru a dokumentace je společnost Enigma Software Group Inc. Toto vlastnictví na vás není přenášeno; je vám pouze udělena omezená licence, na jejímž základě můžete software a dokumentaci ze stránek Anti-Spyware-101.com používat. Vaše používání softwaru nebo dokumentace ze stránek Anti-Spyware-101.com podléhá podmínkám příslušného licenčního ujednání. Instalací a používáním jakéhokoliv softwaru od společnosti Enigma Software Group Inc. projevujete souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem, jež je k tomto softwaru obsažena.

Práva k duševnímu vlastnictví

Společnost Enigma Software Group Inc. je majitelem ochranných známek, neregistrovaných (servisních) ochranných známek a obchodních úprav („Ochranné známky“) vyobrazených na těchto internetových stránkách. Nic na těchto internetových stránkách by nemělo být považováno za licenci k používání těchto Ochranných známek. Používání Ochranných známek uvedených na těchto internetových stránkách vámi je přísně zakázáno, pokud k tomu nemáte písemné svolení společnosti Enigma Software Group Inc.

Odškodnění

Souhlasíte, že odškodníte společnost Anti-Spyware-101.com a její dceřiné společnosti, pobočky, pracovníky, zástupce, zaměstnance, partnery a držitelé licencí a že potvrdíte neoprávněnost případných nároků nebo požadavků včetně případných soudních výloh, které by mohla vznést třetí strana v důsledku vašeho používání těchto internetových stránek, vašeho spojení s těmito internetovými stránkami, vašeho porušení Podmínek používání nebo práv ostatních stran.

Internetové stránky, které jsou cílem odkazů na internetových stránkách Anti-Spyware-101.com

Stránky, které jsou cílem odkazů na internetových stránkách Anti-Spyware-101.com, nejsou pod kontrolou společnosti Anti-Spyware-101.com a společnost Anti-Spyware-101.com nepřebírá žádnou zodpovědnost ani záruky za veškerou komunikaci nebo materiály dostupné na takových stránkách. Pokud pomocí odkazu propojíte jakékoliv internetové stránky třetí strany s těmito internetovými stránkami, činíte tak výhradně na své riziko. Vložením odkazu na internetové stránky třetí strany nebo umožněním internetovým stránkám třetí strany vložení odkazu na tyto internetové stránky nevyjadřuje společnost Anti-Spyware-101.com souhlas s provozovatelem příslušných internetových stránek ani s obsahem, který se na takových internetových stránkách nachází.

Platné právo

Případné spory vyplývající z používání těchto internetových stránek nebo materiálů a/nebo obsahu těchto internetových stránek budou řešeny podle zákonů platných ve státě Connecticut bez ohledu na konflikty jeho právních principů. Veškeré nároky budou řešeny výhradně podle jurisdikce federálních a místních soudů státu Connecticut. Společnost Anti-Spyware-101.com netvrdí, že materiály a/nebo obsah těchto internetových stránek vhodné nebo dostupné k používání v jiných oblastech a přístup k nim z oblastí, kde je jejich obsah nelegální, je zakázán. Lidé, kteří se rozhodnou pro přístup na tyto internetové stránky z jiných oblastí, tak činí z vlastního popudu a nesou sami zodpovědnost za soulad svého chování s místními zákony.

Zákon Digital Millennium Copyright Act

Pokud máte pocit, že vaše práce byla zkopírována takovým způsobem, že mohlo dojít k porušení autorských práv, poskytněte prosím zástupci společnosti Anti-Spyware-101.com pro ochranu autorských práv následující informace (vyžadované částí Online Copyright Infringement Liability Limitation Act zákona Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512):

1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele výhradního práva, které bylo údajně poškozeno;

2. Identifikaci díla podléhajícího autorskému právu, které mělo být poškozeno, nebo - pokud se jeden požadavek vztahuje k několika dílům podléhajícím autorskému právu v rámci jedněch internetových stránek - seznam takových děl na příslušných internetových stránkách;

3. Identifikace materiálů, který údajně poškozuje autorská práva nebo který je předmětem aktivity porušování autorských práv a který má proto být odstraněn nebo ke kterému má být odepřen přístup, spolu s dostatečnými informacemi, které nám umožní daný materiál vyhledat;

4. Dostatečné informace, které nám umožní kontaktovat stranu stěžovatele;
5. Prohlášení, že strana stěžovatele je v dobré víře přesvědčena, že dané použití materiálu nebylo povoleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a

6. Prohlášení, že informace v ohlášení jsou přesné a že je strana stěžovatele pod hrozbou postihu oprávněna jednat jménem majitele výhradního práva, které bylo údajně poškozeno.

Máte-li dotazy týkající se ochrany autorských práv podle Digital Millennium Copyright Act, můžete se na nás obrátit.

Odstraněná ustanovení a celá smlouva

Pokud není některé ustanovení těchto obchodních podmínek vynutitelné, bude takové ustanovení považováno za odstraněné z této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení.

Toto je celá smlouva mezi stranami, kterých se předmětná záležitost týká. Máte-li dotazy týkající se Podmínek nebo potřebujete-li nahlásit porušení těchto Podmínek, obraťte se prosím na nás.